Geometrické plány a vytyčovacie práce

 • vyhotovenie geometrických plánov na zameranie rod. domov
 • oddelenie pozemkov
 • vecné bremená
 • majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre súkromné a právnické osoby v rámci celého Slovenska
 • vytyčovanie stavieb
 • vlastníckych a užívateľských hraníc pozemkov
 • vytyčovanie vlastníckych a náhradných pozemkov pre pozemkové úrady. 

 

Inžinierska geodézia

 • porealizačné zameranie sietí NN a VN pre SSE, a.s. Žilina 
 • predrealizačné a porealizačné zameranie plynofikácie pre SPP Zvolen
 • zameranie žeriavovej dráhy v areáli Bučina a. s.
 • posuny hrádze vo vojenskom priestore Lešť
 • polohopisné a výškopisné zamerania pre projektantov.        

 

Zoznam ukončených ZRPS

 • Michalková
 • Veľká Lúka
 • Sebechleby

 

Zoznam ukončených ROEP

 • Železná Breznica
 • Hontianske Tesáre
 • Kostolné Moravce
 • Bzovská Lehôtka
 • Slatinka
 • Michalková
 • Zolná
 • Veľká Lúka
 • Sebechleby
 • Horné Šipice
 • Dolné Rykynčice
 • Sielnica
 • Lieskovec
 • Veľká Čalomija
 • V.H.Kalinka
 • Slatinské Lazy
 • Revúca
 • Tisovec

 

Zoznam pozemkových úprav

 • Hontianske Tesáre
 • Detvianska Huta